Fáze projektu

This image for Image Layouts addon

O PROJEKTU

Projekt Venkovský zprostředkovatel je financován z programu Evropské komise Erasmus Plus a byl zahájen v listopadu 2019 s délkou trvání 2 roky. Projekt si klade za úkol poskytnout lepší porozumění fungování ekosystému krátkého dodavatelského řetězce potravin v zemědělství v partnerských zemí projektu na národní a celoevropské úrovni. Na základě těchto znalostí definuje pozici tzv. venkovského zprostředkovatele a následně vyvíjí potřebné výukové materiály a nástroje odborné přípravy pro zájemce o tuto novou profesi.

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270.

Na projektu spolupracuje mezinárodní konsorcium s různorodými zkušenostmi (více informací naleznete v sekci „Partneři“).

Fáze projektu

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

IO1/A1 – mapování aktuální situace

Hlavním úkolem tohoto výstupu projektu je zmapování aktuální situace v jednotlivých partnerských zemích s důrazem na analýzu rozvoje ekosystému krátkého dodavatelského řetězce potravin v zemědělství. Každá země čelí různým výzvám daným jejím historickým vývojem, a proto i zprostředkovatelé budou muset tyto lokální specifikace ve své činnosti zohledňovat.

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

1. 2. 2020 - 31. 7. 2020

IO1/A2 – katalog kompetencí

Katalog kompetencí vychází z výsledků analýz aktuální situace a z výzkumu požadovaných kompetencí, realizovaného skrze dotazníkové šetření mezi zájmovými skupinami. Na základě konkrétní situace v dané zemi a celkových závěrů, zdůrazňujících podobnosti a rozdíly, definují partneři projektu oblasti kompetencí, na které se budou zaměřovat v rámci přípravy výukových materiálů.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

IO2 – plán rozvoje businessu

Plán rozvoje businessu zahrnuje návrh business modelu a návod pro udržování výsledků projektu na základě obchodních systémů specifických v jednotlivých zemích. Plán je založen na předchozích zjištěních a specifikuje, jak může být zprostředkování krátkého dodavatelského řetězce jakožto nová profese přizpůsobeno místním podmínkám a okolnostem.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

1. 6. 2020 - 31. 3. 2021

IO3 – Výukové materiály

Ucelený výukový materiál – příručka – je určen těm, kdo chtějí zakládat nebo rozvíjet skupiny krátkého dodavatelského řetězce v zemědělství a potřebují speciální znalosti o nastavení fungování krátkého řetězce, marketingovém přístupu, právních směrnicích, komunikaci, řízení a spolupráci. Materiály jsou volně k dispozici a přeloženy do všech partnerských jazyků.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

IO4 – Školící podklady a studijní osnovy

Cílem tohoto výstupu projektu je vytvořit nové školící podklady a odpovídajících studijních osnov. Na základě zjištění z předchozích výsledků projektu a v souladu s moduly, vypracovanými v příručce, je vytvořen školící materiál, který se zaměří na přenos speciálních znalostí, schopností a dovedností budoucích venkovských zprostředkovatelů.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

Partneři

Image

Koordinující instituce
ČZU – www.czu.cz
Česká republika

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Pitrová, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz

O České zemědělské univerzitě v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906. Neustále se rozvíjející kampus na okraji Prahy nabízí vynikající příležitosti pro vzdělávání a výzkum.  Na univerzitě studuje téměř 25 000 studentů, kteří spolu s přibližně 1 500 zaměstnanci (akademičtí, výzkumní, technici a administrativní pracovníci) tvoří akademické fórum celosvětového

 

 

Image

Partnerská organizace
Maďarsko
TREBAG - www.trebag.hu

Kontaktní osoba
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O Trebagu
TREBAG je maďarská soukromá společnost a živá laboratoř s obrovskou sítí kontaktů na místní a regionální úrovni mezi zúčastněnými stranami a aktéry v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Image

Partnerská organizace
SPEKTRUM - www.sec.ro
Rumunsko

Kontaktní osoba
Katalin Ferencz
fskati@sec.ro

O SPEKTRUM
SPEKTRUM je nezávislá dynamická nezisková nevládní organizace poskytující formální i neformální vzdělávání a přípravu ve venkovském regionu Rumunska.

Image

Partnerská organizace
Savoir-Faire & Co- www.savoirfaireco.eu
Francie

Kontaktní osoba
Arnaud Trolle
contact@savoirfaireco.eu

About Savoir-Faire & Co
Savoir-Faire & Co je nevládní organizace s hlavním zájmem o přírodní zdroje a ekologii, která se zabývá hlavně podporou ekologických obchodů a know-how.

Image

Partnerská organizace
ARID- www.arid.org.pl
Polsko

Kontaktní osoba
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org

O ARID
Asociace pro rozvoj regionálních iniciativ (ARID) je soukromá nevládní organizace zaměřená na propagaci a rozvoj myšlenky celoživotního učení.

Image

Partnerská organizace
KISLEPTEK- www.kisleptek.hu
Maďarsko

Kontaktní osoba
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com

O KISLEPTEK
Kislépték je nezisková organizace, která podporuje místní výrobu, život na venkově a samostatně výdělečnou činnost, pomáhá zachovávat tradiční místní znalosti, kulturní rozmanitost.

Popis projektu

Horizontálním cílem projektu je posilovat sociální a vzdělávací význam evropského kulturního dědictví a v rámci jeho příspěvku k vytváření pracovních míst, hospodářskému růstu a sociální soudržnosti. Hlavní oblastí projektu je rozvoj krátkého potravinového dodavatelského řetězce (KDŘ), který je jedním z nejdůležitějších faktorů a zároveň nástrojem zachování evropského kulturního dědictví potravin. Výzkumy v posledních letech (včetně průzkumů výrobců potravin a spotřebitelů) zdůrazňují problém nižší akceschopnosti malých výrobců potravin, pokud jednají samostatně. Pro získání lepšího přístupu na trh je potřeba, aby mezi sebou spolupracovali, což někdy převyšuje jejich personální a kapacitní možnosti. Zprostředkovatelé tak přebírají některé z činností výrobců, obzvláště ve spojitosti s propojením výrobců/farmářů a koncových zákazníků. Jedná se o takové organizátory dodavatelského řetězce, kteří rozumí tržním a zemědělským procesům a pomáhají zemědělcům získat lepší přístup na trh. Odborníci se shodli na tom, že je nutné zahájit speciální vzdělávání organizátorů a poradců krátkého dodavatelského řetězce (KDŘ) potravin v zemědělství. Tyto rozvojové a podpůrné aktivity bohužel stále v praxi chybí.

Proto vzniknul projekt financovaný Evropskou komisí, který má za cíl prozkoumat možné způsoby, jak vytvořit pracovní pozici tzv. „venkovského zprostředkovatele“, který pomůže zaplnit mezery napříč hodnotovými řetězci, a vyvinout potřebné výukové materiály a nástroje odborné přípravy. Tyto materiály mají sloužit ke školení jednotlivců, kteří hodlají zapojit tuto novou činnost do jejich profesní kariéry.

Projekt „Rural Facilitator Training in Agricultural Short Food Supply Chains“, česky „Venkovský zprostředkovatel krátkých dodavatelských řetězců potravin v zemědělství“ (pod programem Erasmus+ KA2, číslo projektu 2019-1-CZ01-KA202-061270) si klade za úkol poskytnout lepší porozumění fungování ekosystému krátkého dodavatelského řetězce potravin v zemědělství v partnerských zemí projektu na národní a celoevropské úrovni.

Pro koho je projekt určen?

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou: potencionální organizátoři/zprostředkovatelé z řad zaměstnanců organizací LEADER, již existující organizátoři trhu, nevládní organizace pro rozvoj venkova, dodavatelé restaurací, výrobci potravin, poskytovatelé agroturistiky a mnoho dalších.

Cíle projektu
Partneři projektu
Aktivity projektu
Hlavní výsledky projektu

Projekt Venkovský zprostředkovatel je financován z programu Evropské komise Erasmus Plus a byl zahájen v listopadu 2019 s délkou trvání 2 roky. Projekt si klade za úkol poskytnout lepší porozumění fungování ekosystému krátkého dodavatelského řetězce potravin v zemědělství v partnerských zemí projektu na národní a celoevropské úrovni a na základě těchto znalostí definovat pozici tzv. venkovského zprostředkovatele, vyvinout potřebné výukové materiály a nástroje odborné přípravy pro zájemce o tuto novou profesi.

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270.

Na projektu spolupracuje mezinárodní konsorcium partnerů s různorodými zkušenostmi (více informací naleznete v sekci „Partneři“).Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tato komunikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

 

Výsledky projektu

Analýza současné situace v partnerských zemích (IO1/A1)

Tento dokument analyzuje řízení spolupráce místních zemědělců v partnerských zemích, hlavní hnací síly již fungujících skupin zemědělců a farmářů a nejvíce relevantní kompetence, které mají organizátoři/zprostředkovatelé trhu mít. Analýza zahrnuje různorodé cesty, kterými se krátký dodavatelský řetězec vydal v jednotlivých partnerských zemích, a nabízí širší povědomí o procesech řízení, profilu manažerů/organizátorů trhu a očekávání místních farmářů.


Dlouhá verze analýzy - stáhnout dokument

Krátká verze analýzy - stáhnout dokument


Příklady dobré praxe z Francie pro udržitelný business model (IO2/A1)

Tento dokument identifikuje příklady dobré praxe pro udržitelný business model v rámci KDŘ ve Francii, kde evoluce spolupráce farmářů probíhala nepřerušeně již od 50.let 20. století. Hlavním cílem tohoto dokumentu je analýza osvědčených postupů dobré praxe, které mohou sloužit jako základ pro vytvoření fungujících business modelů v ostatních partnerských zemích.


Příklady dobré praxe KDŘ ve Francii pro udržitelný business model - dokument ke stažení

Katalog kompetencí (IO1/A2)

Katalog kompetencí definuje aktuální skutečnou poptávku po kompetencích, které musí facilitátoři získat. Doporučení vycházejí z výsledků průzkumu mezi zúčastněnými stranami v každé zemi projektu.
 
Katalog kompetencí - dokument ke stažení

Stávající situace v partnerských zemích (IO2/A2)
Na základě IO1  (Analýza současné situace v partnerských zemích) byl tento dokument zpracován jako rozšíření s cílem identifikovat stávající situaci SFSC, ekonomickou situaci partnerských zemí, výzvy a osvědčené postupy. Popisuje také 3 příklady SFSC prostřednictvím obchodního modelu v každé zemi.

Stávající situace v partnerských zemích - dokument ke stažení

Příručka (IO3)
Jeden z nejzásadnějších výstupů celého projektu. Tato příručka obsahuje 6 kapitol shrnujících nejdůležitější témata pro venkovské zprostředkovatele na základě výzkumů a šetření provedených v dřívějších fázích projektu.

Příručka – dokument ke stažení

Ostatní dokumenty

Newsletter 01/2020

stáhnout dokument

 

Kontakt

Pokud vás zajímá více informací o projektu, máte otázky či návrhy spolupráce, kontaktujte koordinující organizaci projektu:
Česká zemědělská univerzita v Praze:
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
Provozně ekonomická fakulta, Katedra řízení
pitrovaj@pef.czu.cz
+420775221186
www.pef.czu.cz

© 2022 Rural Facilitator