Szkolenie dla konsultantów obszarów

wiejskich w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
This image for Image Layouts addon

O PROJEKCIE

Projekt Rural Facilitator jest finansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest zbadanie możliwych sposobów stworzenia zawodu konsultanta wiejskiego oraz opracowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych, aby przeszkolić osoby, które zamierzają podjąć karierę w tym nowym zawodzie.

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270

Projekt jest realizowany przez międzynarodowych partnerów z różnych środowisk (więcej informacji w dziale „Partnerzy”).

Etapy projektu

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

IO1/A1 - mapowanie obecnej sytuacji

Głównym zadaniem tego etapu jest prześledzenie procesu rozwoju i wdrażania KŁDŻ w krajach partnerskich, a także identyfikacja potencjalnych problemów oraz sposobów ich rozwiązania przy udziale odpowiednich instytucji lub konsultantów.

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

1. 2. 2020 - 31. 7. 2020

IO1/A2 - katalog kompetencji

Katalog kompetencji będzie się opierał na wynikach badań z etapu IO1 / A1. Bazując na specyfice danego państwa i ogólnych wnioskach wskazujących podobieństwa i różnice w Europie, partnerzy będą dalej definiować te obszary kompetencji, na których chcieliby się skoncentrować.

1. 3. 2020 - 31. 12. 2021

IO2 - biznesowa mapa drogowa

Biznesowa mapa drogowa to model biznesowy i przewodnik wykorzystania rezultatów projektu w oparciu o systemy biznesowe właściwe dla danego kraju. Rezultat ten będzie bazował na uzyskanych wcześniej wynikach i określi możliwości wykorzystania nowego zawodu ułatwiającego tworzenie KŁDŻ w lokalnych warunkach.

1. 3. 2020 - 31. 12. 2021

1. 6. 2020 - 30. 6. 2021

IO3 - Materiał szkoleniowy

W tym rezultacie stworzony zostanie materiał edukacyjny, który będzie podręcznikiem dla osób chcących założyć i rozwijać grupy KŁDŻ. Materiał edukacyjny będzie zwierał specjalistyczną wiedzę na temat tworzenia KŁDŻ, przepisów prawnych, podejścia marketingowego, efektywnego wykorzystania maszyn oraz umiejętności zarządzania i współpracy .

2. 2021 - 31. 3. 2022

IO4 - Materiały szkoleniowe i program nauczania

IO4 ma na celu opracowanie nowego materiału szkoleniowego i odpowiedniego programu nauczania. Na podstawie ustaleń z IO1 i IO2 oraz zgodnie z modułami podręcznika zostaną opracowane materiały szkoleniowe, które skupią się na przekazywaniu wiedzy oraz rozwijaniu specjalnych kompetencji i umiejętności przyszłych konsultantów KŁDŻ.

2. 2021 - 31. 3. 2022

Partnerzy

Image

Instytucja koordynująca
CZU - www.czu.cz
Czechy

Osoba kontaktowa:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

O CZU
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości edukacji i badań. Instytucja posiada prawie 25 000 studentów, którzy wraz z około 1500 pracownikami (naukowcami, technikami i pracownikami administracyjnymi) tworzą forum akademickie.

Image

Organizacja partnerska
Węgry
TREBAG - www.trebag.hu

Osoba kontaktowa:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O Trebag
TREBAG to węgierska prywatna firma z dużą siecią lokalną i regionalną pomiędzy interesariuszami i podmiotami w edukacji VET.

Image

Organizacja partnerska
SPEKTRUM - www.sec.ro
Rumunia

Osoba kontaktowa:
Katalin Ferencz
fskati@sec.ro

O SPEKTRUM
SPEKTRUM to niezależna, dynamiczna organizacja pozarządowa non-profit zapewniająca formalną i nieformalną edukację oraz szkolenia na obszarach wiejskich w Rumunii.

Image

Organizacja partnerska
Savoir-Faire & Co- www.savoirfaireco.eu
Francja

Osoba kontaktowa:
Arnaud Trolle
contact@savoirfaireco.eu

O Savoir-Faire & Co
Savoir-Faire & Co to organizacja pozarządowa zajmująca się głównie zasobami naturalnymi i ekologią, skupiająca sie na  promowaniu ekologicznych zawodów i know-how.

Image

Organizacja partnerska
Stowarzyszenie ARID - www.arid.org.pl
Polska

Osoba kontaktowa:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org

O ARID
Stowarzyszenie ARID jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei kształcenia ustawicznego.

Image

Organizacja partnerska
KISLEPTEK- www.kisleptek.hu
Węgry

Osoba kontaktowa:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com

O KISLEPTEK
Kislépték jest organizacją non-profit, która działa na rzecz lokalnej produkcji, zachowująca tradycyjną wiedzę lokalną, różnorodność kulturową, zorientowaną na poprawę życia na wsi i samozatrudnienia.

Opis projektu

Horyzontalnym celem projektu jest wzmacnianie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulinarnego w kontekście jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej. Głównym obszarem projektu jest rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ), który jest jednym z najważniejszych czynników utrzymania europejskiego dziedzictwa kulinarnego. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wśród producentów i konsumentów, zwróciły uwagę na problemy indywidualnych producentów żywności, a co za tym idzie na konieczność zrzeszania się ich w celu uzyskania lepszego dostępu do rynku.

W chwili obecnej pośrednicy przejęli część tego rynku. Organizują oni łańcuch dostaw i rozumieją procesy rynkowe i rolnicze, przejmując w ten sposób udział w rynku. Dlatego też eksperci zgodzili się, że konieczne jest opracowanie szkolenia dotyczącego KŁDŻ.

Partnerstwo pracuje nad stworzeniem ram zawodu konsultanta KŁDŻ oraz opracowaniem niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych w celu przeszkolenia osób, które zamierzają podjąć się tego wyzwania. Wyniki projektu zapewnią innowacyjne podejście do nauczania, w którym beneficjenci będą mogli uczestniczyć w budowaniu potencjału, co będzie miało silny wpływ ekonomiczny na rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Dla kogo?

Główne grupy docelowe projektu to: potencjalnie zaangażowani organizatorzy/animatorzy: wzrost możliwości rozwoju zawodowego kobiet; pracownicy Lokalnych Grup Działania; istniejący organizatorzy rynku; organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich; zaopatrzenie restauracji; organizatorzy turystyki wiejskiej; ośrodki wypoczynkowe na obszarach wiejskich.

Ogólne cele projektu
Partnerstwo
Działania w ramach projektu
Główne wyniki projektu

Projekt Rural Facilitator jest finansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości stworzenia zawodu konsultanta wiejskiego oraz opracowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych, aby przeszkolić osoby, które zamierzają podjąć karierę w tym nowym zawodzie.

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270. Projekt jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe z różnych środowisk (więcej informacji w dziale „Partnerzy”).Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

 

Wyniki projektu

Analiza danych (IO1/A1) (dostępny tylko w języku angielskim)

Niniejsze badanie wskazuje, w jaki sposób można zarządzać współpracą lokalnych rolników, jakie są główne siły napędowe już funkcjonujących grup rolników i jakie są najistotniejsze kompetencje, które są dostarczane przez organizatorów rynku / facylitatorów. Analiza dotyczy specyfiki różnych sposobów organizacji SFSC, w celu uzyskania szerszego obrazu procesów zarządzania, profilu menedżerów/organizatorów rynku SFSC oraz oczekiwań lokalnych rolników.

 

Długa wersja z analizy danych - pobierz dokument

Krótka wersja z analizy danych - pobierz dokument


Katalog kompetencji (IO1/A2) (dostępny tylko w języku angielskim)

Katalog kompetencji określa aktualne, realne zapotrzebowanie na kompetencje, które muszą być nabyte przez animatorów wiejskich. Rekomendacje oparte są na wynikach ankiety przeprowadzonej w każdym z krajów uczestniczących w projekcie wśród interesariuszy projektu.
 
Katalog kompetencji - pobierz dokument

 

Najlepsze francuskie praktyki w zakresie zrównoważonego modelu biznesowego (IO2/A1) oraz Sytuacja w krajach partnerskich (IO2/A2) (dostępne tylko w języku angielskim)

Dokument ten składa się z elementów identyfikacji najlepszych praktyk we Francji w zakresie zrównoważonego modelu biznesowego oraz sytuacji istniejącej w krajach partnerskich. Głównym celem tego dokumentu jest ułatwienie partnerom projektu "Rural facilitator" przejęcia dobrych praktyk w SFSC we Francji i dalsze rozwijanie istniejącej sytuacji SFSC i sytuacji ekonomicznej w krajach partnerskich. Obejmuje on IO2/A1 i IO2/A2.

Pobierz dokument


Model biznesowy Canvas (IO2/A3) i Mapa Biznesu (IO2/A4) (dostępne tylko w języku angielskim)

Niniejszy dokument zawiera Model biznesowy Canvas (IO2/A3) oraz Mapę Drogową (IO2/A4) dla wszystkich krajów partnerskich. Kanwa modelu biznesowego pozwala na przedstawienie na jednej stronie (zwanej kanwą), całego modelu biznesowego. Biznesowa mapa drogowa to oś czasu przyszłych kroków w projekcie Rural F, jak również nasze przemyślenia na temat harmonogramu projektu.

Model biznesowy Canvas i Droga Biznesu - pobierz dokument
 
Podręcznik (IO3)

Jeden z głównych rezultatów tego projektu. Podręcznik ten zawiera 6 rozdziałów podsumowujących najważniejsze tematy dla animatorów wiejskich, opracowane na podstawie wcześniejszych badań.

Podręcznik - pobierz dokument
pobierz dokument

Wytyczne i metodologia pedagogiczna (IO4/A1) (dostępne tylko w języku angielskim)

Określenie kontekstu całego szkolenia, przygotowanie trenerów do tego, jak szkolić facylitatorów i ustanowienie wytycznych pedagogicznych dotyczących głównych aspektów nauczania różnych części tematyki dla różnych grup docelowych. Zawiera opisy nowoczesnych metod nauczania, aby sprostać wymaganiom nowych potrzeb edukacyjnych. Porusza koncepcję konstruktywizmu i kolektywizmu oraz gamifikacji, a także pracy projektowej i narzędzi web2.0 wykorzystywanych w edukacji.

Wytyczne i metodyka pedagogiczna - pobierz dokument

Zestaw narzędzi szkoleniowych (IO4/A2)

Praktyczny materiał szkoleniowy zawierający krótkie prezentacje (np. ppts) oraz odpowiadające im ćwiczenia i zadania. Składa się on również z quizu wstępnego i końcowego, które sprawdzają wiedzę o kompetencjach uczestników na początku i na końcu okresu szkoleniowego.

Prezentacje - pobierz dokumenty (ZIP)

Program nauczania (IO4/A3) (dostępny tylko w języku angielskim)

Kompletny przewodnik do organizacji szkoleń dla animatorów wiejskich.

Program nauczania - pobierz dokument

Pilot (IO4/A4) (dostępny tylko w języku angielskim)

Rezultatem było zorganizowanie pilotażowego szkolenia dla 10 uczestników (zgodnie z wnioskiem), raport z pilotażu jest dostępny i został wykorzystany do modyfikacji wszystkich produktów projektu.

Pilotaż - pobierz dokument
 

Kartkówka (IO4)

Quizy sprawdzające wiedzę i kompetencje kursantów na początku i na końcu cyklu szkoleniowego

Kartkówka - Kartkówka

 

Platforma edukacyjna

Zdigitalizowane materiały edukacyjne zawierające 6 rozdziałów podsumowujących najważniejsze tematy dla facylitatorów wiejskich na podstawie poprzednich badań..
 

Inne materiały

Newsletter 01/2020

pobierz dokument

Newsletter 11/2021

pobierz dokument

Newsletter 10/2021

pobierz dokument

Newsletter 04/2022

pobierz dokument

 

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany projektem lub masz jakieś pytania albo sugestie, nie wahaj się skontaktować z krajowym przedstawicielem organizacji koordynującej:
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz
+420775221186
www.pef.czu.cz

© 2024 Rural Facilitator