Szkolenie dla konsultantów obszarów

wiejskich w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w rolnictwie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
This image for Image Layouts addon

O PROJEKCIE

Projekt Rural Facilitator jest finansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest zbadanie możliwych sposobów stworzenia zawodu konsultanta wiejskiego oraz opracowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych, aby przeszkolić osoby, które zamierzają podjąć karierę w tym nowym zawodzie.

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270

Projekt jest realizowany przez międzynarodowych partnerów z różnych środowisk (więcej informacji w dziale „Partnerzy”).

Etapy projektu

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

IO1/A1 - mapowanie obecnej sytuacji

Głównym zadaniem tego etapu jest prześledzenie procesu rozwoju i wdrażania KŁDŻ w krajach partnerskich, a także identyfikacja potencjalnych problemów oraz sposobów ich rozwiązania przy udziale odpowiednich instytucji lub konsultantów.

1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

1. 2. 2020 - 31. 7. 2020

IO1/A2 - katalog kompetencji

Katalog kompetencji będzie się opierał na wynikach badań z etapu IO1 / A1. Bazując na specyfice danego państwa i ogólnych wnioskach wskazujących podobieństwa i różnice w Europie, partnerzy będą dalej definiować te obszary kompetencji, na których chcieliby się skoncentrować.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

IO2 - biznesowa mapa drogowa

Biznesowa mapa drogowa to model biznesowy i przewodnik wykorzystania rezultatów projektu w oparciu o systemy biznesowe właściwe dla danego kraju. Rezultat ten będzie bazował na uzyskanych wcześniej wynikach i określi możliwości wykorzystania nowego zawodu ułatwiającego tworzenie KŁDŻ w lokalnych warunkach.

1. 3. 2020 - 30. 9. 2020

1. 6. 2020 - 31. 3. 2021

IO3 - Materiał szkoleniowy

W tym rezultacie stworzony zostanie materiał edukacyjny, który będzie podręcznikiem dla osób chcących założyć i rozwijać grupy KŁDŻ. Materiał edukacyjny będzie zwierał specjalistyczną wiedzę na temat tworzenia KŁDŻ, przepisów prawnych, podejścia marketingowego, efektywnego wykorzystania maszyn oraz umiejętności zarządzania i współpracy .

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

IO4 - Materiały szkoleniowe i program nauczania

IO4 ma na celu opracowanie nowego materiału szkoleniowego i odpowiedniego programu nauczania. Na podstawie ustaleń z IO1 i IO2 oraz zgodnie z modułami podręcznika zostaną opracowane materiały szkoleniowe, które skupią się na przekazywaniu wiedzy oraz rozwijaniu specjalnych kompetencji i umiejętności przyszłych konsultantów KŁDŻ.

1. 2. 2021 - 31. 10. 2021

Partnerzy

Image

Instytucja koordynująca
CZU - www.czu.cz
Czechy

Osoba kontaktowa:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

O CZU
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości edukacji i badań. Instytucja posiada prawie 25 000 studentów, którzy wraz z około 1500 pracownikami (naukowcami, technikami i pracownikami administracyjnymi) tworzą forum akademickie.

Image

Organizacja partnerska
Węgry
TREBAG - www.trebag.hu

Osoba kontaktowa:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O Trebag
TREBAG to węgierska prywatna firma z dużą siecią lokalną i regionalną pomiędzy interesariuszami i podmiotami w edukacji VET.

Image

Organizacja partnerska
SPEKTRUM - www.sec.ro
Rumunia

Osoba kontaktowa:
Katalin Ferencz
fskati@sec.ro

O SPEKTRUM
SPEKTRUM to niezależna, dynamiczna organizacja pozarządowa non-profit zapewniająca formalną i nieformalną edukację oraz szkolenia na obszarach wiejskich w Rumunii.

Image

Organizacja partnerska
Savoir-Faire & Co- www.savoirfaireco.eu
Francja

Osoba kontaktowa:
Arnaud Trolle
contact@savoirfaireco.eu

O Savoir-Faire & Co
Savoir-Faire & Co to organizacja pozarządowa zajmująca się głównie zasobami naturalnymi i ekologią, skupiająca sie na  promowaniu ekologicznych zawodów i know-how.

Image

Organizacja partnerska
Stowarzyszenie ARID - www.arid.org.pl
Polska

Osoba kontaktowa:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org

O ARID
Stowarzyszenie ARID jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei kształcenia ustawicznego.

Image

Organizacja partnerska
KISLEPTEK- www.kisleptek.hu
Węgry

Osoba kontaktowa:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com

O KISLEPTEK
Kislépték jest organizacją non-profit, która działa na rzecz lokalnej produkcji, zachowująca tradycyjną wiedzę lokalną, różnorodność kulturową, zorientowaną na poprawę życia na wsi i samozatrudnienia.

Opis projektu

Horyzontalnym celem projektu jest wzmacnianie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulinarnego w kontekście jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej. Głównym obszarem projektu jest rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ), który jest jednym z najważniejszych czynników utrzymania europejskiego dziedzictwa kulinarnego. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wśród producentów i konsumentów, zwróciły uwagę na problemy indywidualnych producentów żywności, a co za tym idzie na konieczność zrzeszania się ich w celu uzyskania lepszego dostępu do rynku.

W chwili obecnej pośrednicy przejęli część tego rynku. Organizują oni łańcuch dostaw i rozumieją procesy rynkowe i rolnicze, przejmując w ten sposób udział w rynku. Dlatego też eksperci zgodzili się, że konieczne jest opracowanie szkolenia dotyczącego KŁDŻ.

Partnerstwo pracuje nad stworzeniem ram zawodu konsultanta KŁDŻ oraz opracowaniem niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych w celu przeszkolenia osób, które zamierzają podjąć się tego wyzwania. Wyniki projektu zapewnią innowacyjne podejście do nauczania, w którym beneficjenci będą mogli uczestniczyć w budowaniu potencjału, co będzie miało silny wpływ ekonomiczny na rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Dla kogo?

Główne grupy docelowe projektu to: potencjalnie zaangażowani organizatorzy/animatorzy: wzrost możliwości rozwoju zawodowego kobiet; pracownicy Lokalnych Grup Działania; istniejący organizatorzy rynku; organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich; zaopatrzenie restauracji; organizatorzy turystyki wiejskiej; ośrodki wypoczynkowe na obszarach wiejskich.

Ogólne cele projektu
Partnerstwo
Działania w ramach projektu
Główne wyniki projektu

Projekt Rural Facilitator jest finansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości stworzenia zawodu konsultanta wiejskiego oraz opracowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych i narzędzi szkoleniowych, aby przeszkolić osoby, które zamierzają podjąć karierę w tym nowym zawodzie.

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061270. Projekt jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe z różnych środowisk (więcej informacji w dziale „Partnerzy”).Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

 

Wyniki projektu

Badanie aktualnej sytuacji (IO1/A1)

Badanie to wskazuje, w jaki sposób można zarządzać lokalną współpracą rolników, jakie są główne siły napędowe już funkcjonujących grup rolników i jakie są najistotniejsze kompetencje, które są zapewniane przez organizatorów rynku/uczestników rynku. Analiza dotyczy specjalizacji różnych organizacji, w jaki sposób KŁDŻ może uzyskać szerszy obraz procesów zarządzania, profilu menedżerów/organizatorów rynku KŁDŻ oraz oczekiwań lokalnych rolników.

Długa wersja raportu - pobierz dokument

Krótka wersja raportu - pobierz dokument


Najlepsze francuskie praktyki dotyczące zrównoważonego modelu biznesowego (IO2 / A1)

Ten dokument obejmuje identyfikację najlepszych francuskich praktyk dotyczących zrównoważonego modelu biznesowego. Savoir-faire & Co opisał francuski model pomagający zrozumieć kluczowe elementy współpracy gospodarczej w sektorze maszynowym. Głównym celem tego dokumentu jest pokazanie dobrych praktyk w KŁDŻ we Francji.


Identyfikacja najlepszych francuskich praktyk dotyczących zrównoważonego modelu biznesowego - pobierz dokument

Katalog kompetencji (IO1/A2)

Katalog kompetencji określa aktualne zapotrzebowanie na kompetencje, które muszą nabyć konsultanci wiejscy. Zalecenia opierają się na wynikach ankiety przeprowadzonej w każdym kraju partnerskim wśród interesariuszy projektu.
 
Katalog kompetencji - pobierz dokument

Aktualna sytuacja w krajach partnerskich (IO2/A2)
W oparciu o analizę badań z O1, ten dokument rozwija dalszą sytuację SFSC i sytuację krajów partnerskich, a także wyzwania i najlepsze praktyki. Opisuje również trzy przykłady SFSC za pośrednictwem kanwy modelu biznesowego w każdym kraju.

Raport IO2 – uwzględnia istniejącą sytuację w krajach partnerskich - pobierz dokument

Podręcznik (IO3)
Podręcznik jest jednym z głównych rezultatów tego projektu. Niniejszy podręcznik zawiera 6 rozdziałów podsumowujących najważniejsze tematy przydatne dla facylitatorów wiejskich opracowane na podstawie przeprowadzonych w projekcie badań.

Podręcznik - pobierz dokument

Inne materiały

Newsletter 01/2020

Pobierz dokument

 

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany projektem lub masz jakieś pytania albo sugestie, nie wahaj się skontaktować z krajowym przedstawicielem organizacji koordynującej:
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ing. Jana Pitrova, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz
+420775221186
www.pef.czu.cz

© 2022 Rural Facilitator